• Print
  • + Del Side

Brancheorientering: FilmFyns støttebudget for 2021

FilmFyn går nu ind i et nyt støtteår. Vi udsender derfor denne brancheorientering om sigtelinjerne for vores støttebudget i 2021.

2021 er FilmFyns 3. støtteår med statslige midler, og årets støttebudget er derfor baseret på de første to års erfaringer, kombineret med et overblik over, hvad der er på vej, herunder hvilke produktioner FilmFyn har udviklingsstøttet.

Det betyder følgende:

Spillefilm:
Vi er i løbende i dialog med et stort antal producenter om rigtig gode projekter, der er relevante for FilmFyn. Antallet af henvendelser overstiger langt de budgetmæssige muligheder vi har for både udviklings- og produktionsstøtte.

FilmFyn justerer sigtelinjen så årets budget for produktionsstøtte til spillefilm fra forventet 18,3 mio. kr. til 19,6 mio. kr.

Som det fremgår af FilmFyns støttelister er der pr. dags dato bevilget produktionsstøtter i budget 2021 på 13,975 mio. kr. FilmFyn forventer endvidere at anvende knap 6,0 mio. kr. til produktionsstøtte til film, hvor FilmFyn tidligere har givet udviklingsstøtte.

Konklusionen er derfor, at der pt. ikke er budgetmæssig mulighed for yderligere produktionsstøtter til spillefilm i 2021. Vi ønsker dog at fastholde den løbende dialog om konkrete projekter, som vi eventuelt vil kunne imødekomme, såfremt der er projekter, der ikke bliver realiseret.

Udviklingsstøtte:
Der kan fortsat løbende søges om udviklingsstøtte til spillefilm. Det skal erindres om, at formålet med udviklingsstøtte er at kvalificere projektets fynske dimension både ud fra et fortællemæssigt og produktionelt perspektiv, samt at understøtte producentens videre arbejde med at få produktionen finansieret.

FilmFyn justerer sigtelinjen så årets budget for udviklingsstøtte til spillefilm er 0,9 mio. kr.

Spillefilmsansøgninger til FilmFyns 2022 budget: 
Da vi er af den opfattelse, at det er branchens ønske, vil FilmFyn fortsat operere uden årlige ansøgningsdeadlines med de muligheder og udfordringer, det skaber. For spillefilmsansøgninger må vi dog i år, jf. ovenstående, komme med følgende udmeldinger:

Projekter, der har fået udviklingsstøtte fra FilmFyn, kan ansøge til støttebudget 2022 når ansøgningsmodent.

Projekter, der planlægger at søge DFIs Markedsordning i august 2021, kan pitches for FilmFyn inden den 21. juni 2021 med deadline for ansøgning den 5. august 2021. Herefter vil der være mulighed for løbende ansøgning til budget 2022 fra andre spillefilmsprojekter.

Dokumentarfilm:
Udvikling og produktion af dokumentarfilm er fortsat et vigtigt støtteområde for FilmFyn.

Antallet af henvendelser om støtte til dokumentarprojekter og antallet af projekter i udvikling medfører en justering af sigtelinjen for det samlede budget til udvikling- og produktionsstøtte til 3,4 mio. kr., fordelt med 1,0 mio. kr. til udvikling og 2,4 mio. kr. til produktionsstøtte.

Det er FilmFyns fortsatte målsætning at anvende 20% af de statslige støttemidler til dokumentar. Dette års budget svarer til vores vurdering af behovet i 2021.

Der er pr. dags dato ikke givet nogle støttebevillinger fra budget 2021, men der er et antal produktioner i udvikling, som vi forventer skal have produktionsstøtte i 2021. Der er fortsat lidt luft i budgettet udover disse udviklingsstøttede projekter.

FilmFyn er derfor fortsat åben for en dialog om ansøgninger til dokumentarpuljen – både udviklings- og produktionsstøtte. Udviklingsstøtte til dokumentar vil i indeværende år være endnu mere fokuseret på projekter med fynske dimensioner.

Talentudvikling:
FilmFyn forventer i løbet af vinteren at offentliggøre et nyt talentudviklingsprogram for spillefilm og dokumentarfilm rettet mod det fynske talent. Det betyder, at den samlede budgetmæssige sigtelinje til talentudvikling vil blive forhøjet og indplaceret under de eksisterende udviklingsstøttepuljer.

Årets nye udviklingsstøtteindsats på talentområdet har som konsekvens, at FilmFyns eksisterende Talentpulje i 2021 reduceres fra kr. 300.000 til kr. 50.000 med en enkelt ansøgningsrunde den 12. marts 2021.

Tv-serieproduktion:
Som bekendt kan FilmFyn ikke anvende de statslige filmpenge til at støtte tv-serieproduktioner. Støttebudgettet for hhv. 2019 og 2020 har derfor været begrænset til at støtte, hvad der svarer til en tv-serie om året.

På baggrund af ansøgninger fra konkrete produktioner, som tidligere har fået udviklingsstøtte, og som FilmFyn ønsker at støtte, har FilmFyns bestyrelse godkendt, at budgettet for produktion af serier øges med 3,7 mio. kr. til i alt 7,0 mio. kr.

Merbevillingen finansieres af overskydende driftsmidler fra tidligere og indeværende år, og den ekstra statslige bevilling på 1,5 mio. kr., som ved disponeringen af licensmerprovenu fra 2019 er politisk bestemt skal overføres til FilmFyn.

Konklusionen er derfor, at der pt. ikke er yderligere midler til at støtte tv-serieproduktioner, men også her ønsker vi fortsat at modtage henvendelser, så vi er parate, såfremt der er projekter, der ikke realiseres. Eller såfremt FilmFyn får udvidet budgettet til tv-serieproduktion i forbindelse med det kommende medieforlig.

Som det fremgår, opererer FilmFyn med sigtelinjer for støttebudgettet. Det giver os en fleksibilitet til at justere FilmFyns støttebudget efter behovet både inden for budgetåret og i nogen udstrækning også mellem budgetårene. Denne orientering er derfor en udmelding pr. dags dato. Væsentlige ændringer over året vil fremgå af FilmFyns støttetildelingslister, som er offentliggjort på FilmFyns website.

Jeg kan selvfølgelig kontaktes, såfremt der er spørgsmål til denne orientering.

Mange hilsener

Klaus Hansen