• Print
  • + Del Side

FilmFyn offentliggør i dag ny støttepolitik og åbner op for ansøgninger

FilmFyn har hermed fornøjelsen af at kunne åbne op for ansøgninger til nye gode filmprojekter.

Det er nu muligt at finde alt vedrørende FilmFyns støtteordninger på www.filmfyn.dk/funding. Med alt menes: støttepolitik, vurderingskriterier, støttevilkår, vejledninger og instrukser.

Et par indledende praktiske bemærkninger:
Vi vil i de kommende uger prioritere at behandle ansøgninger til projekter, der skal søge DFIs Markedsordning med deadline 30. april 2019. Andre typer af ansøgninger vil blive behandlet hurtigst muligt – men vi kan endnu ikke sætte ca. sagsbehandlingstid på.

Herudover vil FilmFyn indtil videre IKKE operere med faste ansøgningsrunder.

Vi behandler nu ansøgninger til det FilmFyn kalder Spor 1 – dvs. støtte til spillefilm og dokumentarfilm. Vi hører gerne om tv-serier, men budgettet i 2019 er disponeret.

FilmFyn indfører som noget nyt forsøgsordningen FilmFyns Talentpulje – her er der ansøgningsfrister, og den første bliver d. 12. maj 2019.

Og så til sidst må vi tage et generelt forbehold for politik, vilkår mv., da FilmFyn i skrivende stund ikke har haft mulighed for at gennemgå bevillingsaftale med DFI.

FilmFyns strategi:
Film- og tv-støtten er motoren for FilmFyns indsatsområder. FilmFyn vil allerede her i foråret sætte stærkt fokus på rekruttering og uddannelse af medarbejdere til filmbranchen.

For det andet vil FilmFyn forsat bruge film- og tv-produktionerne til at skabe synlighed for Fyn og for dansk film- og tv-produktion, både lokalt og nationalt. Synlighedsstrategien vil blive udvidet – efter sommerferien.

Støttepolitik:
Al information kan læses på www.filmfyn.dk/funding – her skal blot indledningsvis nævnes og gentages: FilmFyns støttepolitik baserer sig på at:

“FilmFyn kan støtte udviklingen og produktionen af danske spillefilm, animationsfilm, kort- og dokumentarfilm og tv-serier med det formål at understøtte produktioner af høj kunstnerisk og populærkulturel kvalitet med en relevant fynsk fortællemæssig og/eller produktionsmæssig dimension.”

Fyn-spend og “fokus på fynsk forankring”:
Fyn-spend er fortsat et kriterie for FilmFyn både i udvælgelsen af hvilke produktioner, der skal have støtte og i beslutningen om, hvor meget de enkelte produktioner skal have i støtte.

Med den nye støttepolitik har FilmFyn øget fokus på fynsk forankring. FilmFyn vil i den kommende periode sætte større og større fokus på produktioner, som medtager fynsk arbejdskraft og fynske trainees og bruger fynske faciliteter. FilmFyn samtidig lægge tiltagende mere vægt på de pågældendes faste tilknytning til Fyn.

Støtteudmåling – og andre finanseringskilder:
FilmFyns støtteudmåling er baseret på en samlet vurdering, der tager udgangspunkt i den enkelte produktions særlige forhold.

Fyn-spend indgår som kriterie på lige vilkår med filmens samlede finansieringsbehov og hvor mange midler FilmFyn har til rådighed. Det betyder, at FilmFyn lægger vægt på et højt Fyn-spend, men slækker på princippet om, at støtten udmåles 2:1 ift. lokalt forbrug.

Herudover skal det nævnes, at FilmFyns interesser i de enkelte film er anderledes end en TV-stations. Blandt andet derfor kan man ikke 1:1 overføre TVs tidligere engagement i de enkelte film med FilmFyns.

Endelig skal det nævnes, at FilmFyn ikke pr. automatik kan være med til at sikre, at et projekt lever op til kravet på DFIs Markedsordning om 50% finansiering.

Se i øvrigt FilmFyns udmålingskriterier på www.filmfyn.dk/funding.

Støttevilkår – beskrivelser – vejledninger mv.
FilmFyns støttevilkår er udarbejdet med en kraftig skelen til struktur og indhold i DFIs støttevilkår. En række af punkterne er udeladt, fordi de ikke har relevans for FilmFyn; en række af punkterne er ændret, fordi de har en anden relevans for FilmFyn, og så er der punkter, som er tilrettet FilmFyns særlige målsætninger.

Når FilmFyn støtter en produktion, indgås der kontrakt med støttemodtager. Her vil støttevilkårene udgøre ”det der med småt”. Man opfordres derfor til at sætte sig ind i støttevilkårene allerede ved ansøgningstidspunktet.

Ordnede forhold:
Fra politisk hold er der et ønske formuleret i Filmaftalen om “ordnede forhold” på produktionerne. Det er udmøntet i FilmFyns støttepolitik ved, at elementer inden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt sikkerhed indgår i de kriterier FilmFyn anvender i udvælgelsen af hvilke produktioner, der skal have støtte.

Udover at imødekomme Filmaftalens ønsker, er det et ønske fra FilmFyns side – uden at stille egentlige krav (i første omgang) – at kunne medvirke til at produktioner med støtte fra FilmFyn udføres med mere fokus på disse vigtige emner.

Transparens:
FilmFyn ønsker løbende transparens i vore støttebudgetter. Derfor vil vi løbende både offentliggøre støttelister samt oversigt over hvor meget, der er disponeret af årets støttebudget.

Evaluering
FilmFyn evaluerer løbende støttepolitik, vilkår og sagsbehandling. Egentlige ændringer i støttepolitik og vilkår vil blive foretaget tidligst til årsskiftet.

God fornøjelse – god arbejdslyst

Klaus Hansen

direktør