• Print
  • + Del Side

Dokumentarfilm

FORMÅL MED STØTTEORDNINGEN FOR DOKUMENTARFILM
FilmFyn yder produktionsstøtte til danske dokumentarfilm med det formål at understøtte produktionen af danske dokumentarfilm af høj kunstnerisk og populærkulturel kvalitet med en relevant fynsk fortællemæssig og/eller produktionsmæssig dimension.

FilmFyn yder udviklings- og manuskriptstøtte til danske dokumentarfilm med det formål at sikre, at projektet udvikles optimalt, at kvalificere projektets fynske dimension, både ud fra et fortællemæssigt og produktionelt perspektiv, at understøtte producentens videre arbejde med at få filmen finansieret samt at danne grundlag for FilmFyns stillingtagen til en eventuel senere ansøgning om produktionsstøtte til projektet.

STØTTEORDNINGENS OMFANG OG SIGTELINJER
FilmFyn har for at sikre størst mulig transparens formuleret sigtelinjer for støtteordningen, der kan give ansøgere en pejling på det forventede årlige omfang i forhold til midler og antal støttede film.

Der er en sigtelinje på at anvende gennemsnitligt 4,7 mio. kr. årligt, hvor der afsættes:
• i alt 1,6 mio. kr. til udviklingsstøtte. Forventningen er at kunne give 6-10 udviklingsstøtter på gennemsnitligt 200.000,- kr.
• i alt 3,1 mio. kr. til 6-8 produktionsstøtter på gennemsnitligt 400.000,- kr.

Herudover er det målsætningen at FilmFyn årligt kommer til at støtte:
• 1-2 internationalt orienterede film om året.
• 2-3 danske, nationalt dagsordenssættende.
• 1-2 hvor fortællingen er fynsk forankret.

25 pct. af støtteordningens midler er øremærket produktioner rettet mod børn og unge.

Følgende fremgår af Filmaftalen omkring produktioner rettet mod børn og unge:
Støtten skal tilpasses børn og unges aktuelle medievaner, og der kan derfor støttes flere typer filmformater. Der skal sikres tilgængelighed på de platforme, som børn og unge anvender. Det er lige nu uklart, hvorledes denne målsætning hænger sammen med Filmaftalens øvrige målsætninger. Det vil blive kommunikeret ud, når en sådan afklaring findes.

FilmFyns aktuelle støttetildelingsoversigt kan altid tilgås på:  http://www.filmfyn.dk/funding/stoettetildelinger/

HVILKE FILM KAN STØTTES?
Danske dokumentarfilm, der lever op til FilmFyns vurderingskriterier for ordningen, som er en kombination af FilmFyns regionale målsætninger og Filmaftalens overordnede nationale målsætninger (se vurderingskriterier længere nede på siden).

FilmFyn kan både støtte film, der modtager støtte fra DFI, og film der ikke modtager støtte fra DFI.

Der kan ikke ydes støtte til udenlandske filmprojekter, hvor den danske producent ikke er hovedproducent (’Minorfilm’).

FilmFyn kan yde støtte til alle former for udviklingsomkostninger til dokumentarfilm, der lever op til FilmFyns vurderingskriterier. Som eksempler herpå kan nævnes synopsis, idéoplæg, treatment, research, manuskriptskrivning, pilot, forproduktion, uopsættelige optagelser, initiativer, finansieringsomkostninger, herunder erhvervelse af ydelser fra tredjemand.

 HVEM KAN ANSØGE?
Manuskript- og udviklingsstøtte kan søges af og ydes til en producent, forfatter, instruktør eller et team af sådanne. Ved manuskriptstøtte, hvor støttemodtager er producent, skal manuskriptforfatteraftale og eventuel instruktørkontrakt forelægges FilmFyn.

Produktionsstøtte kan søges af og ydes til en producent.  Det forudsættes at producenten har dokumenteret erfaring med filmproduktion og har filmproduktion som hovedbeskæftigelse.

Ansøger skal på kontraktstidspunktet have indgået aftaler med rettighedshavere og medvirkende, som indebærer, at ansøgeren besidder eller kan erhverve alle nødvendige rettigheder til filmatisering og distribution af det færdige værk.

Projektets instruktør og den økonomisk ansvarlige producer må ikke være samme person, medmindre FilmFyn som følge af projektets karakter konkret kan godkende, at der er personsammenfald.

 VURDERINGSKRITERIER
FilmFyns støtteordninger er selektive, dvs. at støtteværdige projekter ikke alene skal leve op til fondens vurderingskriterier, herunder projektets gennemførlighed, men samtidigt også indgå i en helhedsbetragtning med andre støtteværdige projekter i løbet af året.

FilmFyns vurderingskriterier for dokumentarfilm er en kombination af FilmFyns regionale målsætninger og Filmaftalens overordnede nationale målsætninger. Dertil indgår en række parametre, der skal sikre ordnede forhold på filmproduktionerne, også i FilmFyns vurderingskriterier.

Ansøgningerne vurderes ud fra et samlet skøn over, hvor projektet ligger på de enkelte vurderingskriterier og en helhedsbetragtning anvendes til beslutning af, hvilke film der skal have støtte.

Download og læs hele vejledningen for FilmFyns vurderingskriterier i linket til højre på siden her.

FilmFyns vurderingskriterier SPOR 1:
Produktions- og udviklingsstøtte til spillefilm og dokumentarfilm

 

 ANSØGNINGSPROCES OG SAGSBEHANDLING
FilmFyn har ikke faste ansøgningsdeadlines og behandler løbende ansøgninger.

For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling modtager FilmFyn dog ikke uopfordrede ansøgninger, hvor ansøger ikke først har været i skriftlig eller mundtlig dialog med FilmFyn for en indledningsvis vurdering af, om projektet matcher FilmFyns støtteordninger og støttekriterier.

Første skridt i ansøgningsprocessen er derfor at ringe eller sende mail til:
Executive Producer Julie Linn Milling, julie@filmfyn.dk, mobil:  6048 5441
Direktør Klaus Hansen, klaus@filmfyn.dk, mobil: 2081 0959

Hvis projektet skønnes relevant for FilmFyns støtteordninger og vurderingskriterier, vil ansøger enten blive inviteret til et indledende pitchmøde eller opfordret til at sende en ansøgning.

Ansøgningen behandles af FilmFyns sekretariat og efter behov anvendes eksterne læsere. FilmFyns direktør træffer beslutning om projektets indstilling til bevilling af FilmFyns bestyrelse.

Ansøger kan enten modtage:

Afslag: Ved afslag er det ikke muligt at genansøge om støtte til samme projekt, med mindre FilmFyn vurderer, at projektet har undergået væsentlige ændringer.

Letter of Interest (LOI) uden støttebeløb, der viser en tidsbegrænset interesse i et projekt, men som ikke betyder, at projektet nødvendigvis vil modtage støtte.

Letter of Commitment (LOC), der reserverer produktionsstøtte i en periode. Kontrakt kan først udfærdiges, når alle betingelser i LOC er fuldt opfyldte.

Anvisning om at gå direkte videre til forberedelse af kontraktindgåelse med FilmFyn, hvorved der oftest skal indsendes opdaterede dokumenter i relation til det oprindelige ansøgningsmateriale. Udfærdigelse af kontrakt for produktionsstøtte kan først ske, når producenten har dokumenteret, at budgettet inklusive usikkerhedsmargin er fuldt finansieret.

ANSØGNINGSMATERIALER
FilmFyns ansøgningskema, som findes i linket til højre på siden her, er fælles for støtteordningerne for spillefilm, dokumentarfilm og tv-serier og rummer en oversigt over de påkrævede ansøgningsbilag til henholdsvis produktionsstøtte, manuskriptstøtte og udviklingsstøtte.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes af en person, der er tegningsberettiget for ansøger og som ved ansøgningen bekræfter at de medsendte bilag er korrekte, samt at ansøgningen er udarbejdet på baggrund af FilmFyns vilkår.

Ansøgningsskema og ansøgningsbilag sendes på email til funding@filmfyn.dk. Herefter får ansøger en kvittering for modtagelse med cirka angivelse af den forventede behandlingstid.

Det er vigtigt, at ansøger på forhånd har orienteret sig i vilkår og vejledninger, som findes i link til højre på siden her:

FilmFyns vilkår, der indgår som kontraktsligt grundlag
FilmFyns vurderingskriterier
Støtteudmåling
Vejledning til opgørelse af Fyn-spend
Vejledning til markedspriser
Vejledning til administrationsbidrag
FilmFyns krav til PR og markedsføring
FilmFyns regnskabs- og revisionsinstruks
Vejledning til lønrelaterede omkostninger

Klik her for at downloade ZIP-fil indeholdende alle ovenstående filer samt beskrivelser af FilmFyns støtteordninger.

STØTTEUDMÅLING
Støtteudmålingen er en samlet vurdering, der tager udgangspunkt i den enkelte films særlige forhold, men ved udmålingen af støtte til de indstillede projekter anlægges endvidere en skønsmæssig vurdering af den mest hensigtsmæssige fordeling af de midler, som FilmFyn samlet set har til rådighed med henblik på sikring af en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige typer af film, således at det samlede udbud i henseende til kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed, volumen og publikumsappel fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur nationalt og internationalt.
Download og læs hele vejledningen for FilmFyns støtteudmåling i linket til højre på siden her.

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED ANSØGNING
Ved behov for yderligere vejledning i forbindelse med ansøgningen kontakt:
Executive Producer Julie Linn Milling, julie@filmfyn.dk, mobil: 6048 5441

(Senest opdateret 30. december 2019)