• Print
  • + Del Side

Filmaftalens reg. midler

I Filmaftalen for 2015-18 har Folketingets Kulturudvalg afsat midler til støtte til regional filmproduktion.

Det overordnede formål med den regionale filmstøtte er at sikre, at dansk film fortæller historier fra alle egne af landet og samtidig sikrer udviklingen af produktionsmiljøer uden for hovedstadsområdet ved at midlerne anvendes lokalt.

Bevillingen udgør 28 mio. kr. over fire år fordelt med 14 mio. kr. til Det Danske Filminstitut, 7 mio. kr. til Den Vestdanske Filmpulje og 7 mio. kr. til FilmFyn.

I februar 2017 besluttede de mediepolitiske ordførere for partierne bag Medieaftalen 2015-18 i forbindelse med fordelingen af overskydende licensprovenu fra 2015, at tilføre Det Danske Filminstitut en del af midlerne til forøgelse af filmstøtteordningen til regional filmproduktion under Filmaftalen 2015-18. Det betyder, at FilmFyn får overført yderligere 2,5 mio. kr. til anvendelse i 2017 og 2018 under de konditioner, som er gældende for filmaftalens regionale midler.

FilmFyn skal i perioden 2015-18 anvende de i alt 9,5 mio. kr. Per 31.12.2015 har Det Danske Filminstitut på vegne af FilmFyn anvendt 1,725 mio. kr. af midlerne. Per 31.12.2016 har FilmFyn anvendt 0,9 mio. kr. af midlerne og per 31.12.2017 yderligere 4,620 mio. kr. Der resterer dermed 2,255 mio. kr. til anvendelse i 2018. Midlerne kan overføres på tværs af regnskabsår inden for perioden

Støtteordningen for midlerne fra Filmaftalen 2015-18, som er overført til FilmFyn, benævnes Filmaftalens regionale midler.

Støtte- og investeringsordningen for FilmFyns egne midler benævnes investering fra FilmFyn.

FilmFyn vil løbende evaluere ordningen og forbeholder sig ret til ændringer af nærværende vilkår.

Download: Vilkår for Filmaftalens regionale midler hos FilmFyn (link til pdf-fil)