• Print
 • + Del Side

Vejledning Fyn-spend

VEJLEDNING TIL OPGØRELSE AF FYN-SPEND – 28. NOVEMBER 2019
– REGIONAL OMSÆTNING

1. BAGGRUND
Regional omsætning på Fyn (herefter kaldet Fyn-spend) er fortsat et kriterie for FilmFyn, både i udvælgelsen af hvilke produktioner, der skal have støtte og i beslutningen om, hvor meget de enkelte produktioner skal have i støtte. Støtteudmålingen vil med de nye statsmidler fra Filmaftalen 2019-23 i højere grad blive besluttet ud fra en helhedsvurdering, hvor Fyn-spend indgår som kriterie på lige vilkår med produktionens samlede finansieringsbehov og hvor mange midler FilmFyn har til rådighed jf. FilmFyns støttepolitik.

Med den nye støttepolitik har FilmFyn øget fokus på fynsk forankring. Dette er et signal om, at der over den kommende periode vil komme større og større fokus på projekter, som medtager fynsk arbejdskraft, fynske trainees og bruger fynske faciliteter, og at FilmFyn i den forbindelse vil lægge vægt på de pågældendes faste tilknytning til Fyn. Parallelt med det øgede fokus på fynsk forankring vil FilmFyn i løbet af foråret søsætte strategi og aktiviteter, der skal øge udbuddet af fynske filmarbejdere mv.

Ved bevilling af udviklings- eller produktionsstøtte fra FilmFyn er det normalt et krav, at der i kunstnerisk, kreativ, teknisk og/eller produktionsmæssig henseende forbruges en andel af produktionsomkostningerne i FilmFyns område, dog således at der ikke kan stilles krav om, at forbrug i FilmFyns område udgør mere end det største beløb af enten 160% af støttebeløbet eller 50% af produktionsbudgettet.

Hvis det Fyn-spend, som producenten har valgt at tilbyde FilmFyn, ikke realiseres, kan FilmFyn regulere i støttens størrelse.

 

2. FILMFYNS OMRÅDE
FilmFyns område består pr. 1. januar 2019 af Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune, Nordfyns Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune og Ærø Kommune.

For liste over postnumre i kommunerne se punkt 6.

 

3. BUDGET FOR FYN-SPEND
Producenten skal ved ansøgning om udviklings- eller produktionsstøtte udarbejde et budget med angivelse af de udgiftsposter, som producenten tilbyder at afholde i FilmFyns område.

Budgettet for Fyn-spend kan enten udarbejdes som et selvstændigt Fyn-budget eller vises i en særskilt kolonne i det totale produktionsbudget. Det fremsendte tilbud for Fyn-spend godkendes af FilmFyn og indgår i kontrakten med FilmFyn. Budgettet skal anvende samme opstilling som budgettet for det totale produktionsbudget jf. DFI’s budgetskemaer, som FilmFyn henviser samlet til her: http://www.filmfyn.dk/funding/skabeloner/.

FilmFyn skal i forbindelse med udbetaling af den rate, som forfalder efter optagelserne i FilmFyns område er afsluttet, modtage en kostrapport (budgetopfølgning) over Fyn-spend. Kostrapporten og det endelige Fyn-regnskab skal indeholde de samme poster og budgettal, som det godkendte budget for Fyn-spend, plus eventuelt nye poster, forbruget til dato, samt estimeret eller realiseret slutresultat med forklarende note for afvigelser på mere end 10% dog ikke for afvigelser på under DKK 5.000 i forhold til det aftalte.

Budgetoverskridelser på poster i Fyn-spend, som sker ved ompostering af udgifter fra det totale produktionsbudget til Fyn-spend og som dermed øger Fyn-spend men ikke størrelsen på det samlede totale produktionsbudget, godkendes uden betingelser.

 

4. REGNSKABER
Regnskabet for Fyn-spend skal udarbejdes efter retningslinjerne og vilkårene i FilmFyns regnskabs- og revisionsinstruks.

Det er producentens revisor, der kontrollerer dokumentation for opgørelsen af Fyn-spend. Producenten skal på opfordring fra FilmFyn give adgang til regnskabsmateriale og bilag, der vedrører Fyn-spend.

 

5. OPGØRELSE AF FYN-SPEND
I opgørelsen af den regionale omsætning i FilmFyns område kan medtælles:

 • Udgifter til varer og tjenesteydelser f.eks. ophold, forplejning, billeje, benzin, udstyr, materialer, faciliteter, lokaleleje, kulisser, håndværkere m.v. som kan dokumenteres købt eller lejet af virksomheder i FilmFyns område.
  • Med virksomheder i FilmFyns område forstås virksomheder hvis adresse ifølge Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er registreret i FilmFyns område.
  • For virksomheder i FilmFyns område, som leverer filmspecifikke varer og ydelser til produktionen*) kræves det desuden, at virksomheden har en indehaver og/eller mindst en ansat med folkeregisteradresse i FilmFyns område, som bemander virksomheden i FilmFyns område.
   Kravet kan dokumenteres på følgende måde:
   – Hvis det er virksomhedens indehaver, som har folkeregisteradresse i FilmFyns område, accepteres udskrift fra CVR-registeret som dokumentation. Indehaveren skal være reel ejer og eje mindst 50% af virksomheden.
   – Hvis det er mindst en af virksomhedens ansatte, som har folkeregisteradresse i FilmFyns område, accepteres en tro- og love-erklæring fra virksomheden, som overfor producenten erklærer, at kravet er opfyldt. Ansættelsesforholdet skal være relateret til virksomhedens generelle drift, men den ansatte kan også arbejde på den aktuelle produktion. Den ansatte kan være ansat som lønmodtager, eller der kan være indgået en honoreret samarbejdsaftale.
   Det er produktionens revisor som ved revision af Fyn-regnskabet kontrollerer den krævede dokumentation, men FilmFyn kan allerede ved ansøgning om støtte anmode producenten om at bekræfte, at de har indhentet dokumentation. FilmFyn kan i særlige tilfælde dispensere for kravet.
   Virksomheder i FilmFyns område, som leverer filmspecifikke varer og ydelser til produktionen, og dermed er underlagt bemandingskravet, skal fremgå af og være markeret som fynske på den holdliste, som indgår som bilag til støtteaftalen med FilmFyn.
   *) ved filmspecifikke varer og ydelser forstås bl.a. produktionsrelateret udstyr (kamera, lyd, lys, grip mv.), produktionsrelaterede faciliteter som studie, set- og dekorationsbyg samt udlejning af freelance holdmedlemmer og postproduktionsleverancer.
 • Lønninger og gager inklusiv eventuel overtidsbetaling, diæter og skattefri rejsegodtgørelse til medarbejdere med folkeregisteradresse FilmFyns område.
 • Lønrelaterede omkostninger til medarbejdere med folkeregisteradresse i FilmFyns område jf. vejledning til opgørelse af lønrelaterede omkostninger.
 • Udgifter til diæter til medarbejdere, der ikke er har folkeregisteradresse i FilmFyns område, når diæterne udbetales som en konsekvens af og imens, der produceres i FilmFyns område.
 • Løn og gager, overtidsbetaling, skattefri kørselsgodtgørelse og lønrelaterede udgifter eller faktureret løn/honorar til nuværende studerende på den uafhængige filmuddannelse 18Frames uanset den studerendes folkeregisteradresse eller eventuelle virksomhedsadresse.
 • Administrationsvederlag kan indgå med 7% for spillefilm og 10% for tv-fiktion og kort- og dokumentarfilm af det totale Fyn-spend eksklusive eventuelle omkostninger til afsluttede udviklingsomkostninger, færdiggørelsesgaranti og producenthonorar/overhead jf. FilmFyns vilkår udviklingsstøtte pkt. 2.2.4 og produktionsstøtte pkt. 3.3.4 samt vejledning om administrationsomkostninger indeholdt i administrationsprocenten.

Contingency (usikkerhedsmargin) kan ikke indgå i Fyn-spend.

Bopælspligt for virksomheder og enkeltpersoner i FilmFyns område er ikke et støtteberettigelses- eller tildelingskriterium, men indgår alene ved opgørelsen af, om Fyn-spend er opfyldt i det omfang, producenten har valgt at tilbyde det til FilmFyn.

 

6. OVERSIGT OVER POSTNUMRE PÅ FYN
Bemærk at Middelfart Kommune IKKE er en del af FilmFyns område. Spend i Middelfart Kommune kan derfor ikke medtages i Fyn-spend. Postnummersystemet er uafhængigt af kommune- og regionsgrænser, og et postnummer kan derfor forekomme i flere kommuner og regioner. Vær derfor opmærksom på de postnumre og byer, som er både inden- og udenfor FilmFyns-område f.eks. 5560 Aarup, som er beliggende i både Assens, Nordfyns og Middelfart kommuner. Vi opfordrer til at dobbelttjekke, hvilken kommune en given adresse tilhører for at sikre, at den er inden for FilmFyns område. Anvend eventuelt også websitet: https://danmarksadresser.dk/adresser-i-danmark/

 

7. VERSIONSHISTORIK
Version 1 af 5. april 2019: Version 1 af nærværende dokument kan hentes her.
Version 2 af 26. august 2019: Version 2 af nærværende dokument kan hentes her.
Opdatering med præcisering af hvordan vilkåret vedr. en indehaver og/eller mindst en ansat med folkeregisteradresse i FilmFyns område skal forstås og kan dokumenteres. Det præciseres, at vilkåret kun gælder for filmspecifikke virksomheder, at den ansatte skal bemande virksomheden, at dokumentationen kan ske med en tro- og love-erklæring på, at den pågældende virksomhed/leverandør lever op til vilkåret, og at FilmFyn i særlige tilfælde kan dispensere fra vilkåret. Præciseringen udtrykker den linje som FilmFyn tidligere har meldt ud mundtligt ved konkrete forespørgsler. Den skriftlige præcisering skal sikre, at vilkåret bliver dokumenteret og efterprøvet ensartet og i tråd med hensigten ved opgørelse og revision af Fyn-spend.
Version 3 af 28. november 2019: Gældende.
I punkt 5, Opgørelse af Fyn-spend er der tilføjet muligheden for at medtælle diæter til medarbejdere, der ikke har folkeregisteradresse i FilmFyns område, når diæterne udbetales som en konsekvens af og imens. der produceres i FilmFyns område.