• Print
 • + Del Side

Vejledning Fyn-spend

VEJLEDNING TIL OPGØRELSE AF FYN-SPEND
– REGIONAL OMSÆTNING

1. BAGGRUND
Regional omsætning på Fyn (herefter kaldet Fyn-spend) er et kriterie for FilmFyn, både i udvælgelsen af hvilke produktioner, der skal have støtte og i beslutningen om, hvor meget de enkelte produktioner skal have i støtte. Støtteudmålingen vil med statsmidlerne fra Filmaftalen 2019-23 i højere grad blive besluttet ud fra en helhedsvurdering, hvor Fyn-spend indgår som kriterie på lige vilkår med produktionens samlede finansieringsbehov og hvor mange midler FilmFyn samlet set har til rådighed jf. FilmFyns støttepolitik.

FilmFyns støttepolitik har fokus på fynsk forankring. Dette er et signal om, at der vil være større og større fokus på produktioner som antager fynsk arbejdskraft, fynske trainees og praktikanter, og bruger fynske faciliteter og leverandører. FilmFyn vil i den forbindelse lægge vægt på de pågældendes faste tilknytning til Fyn. Parallelt med det øgede fokus på fynsk forankring vil FilmFyn søsætte aktiviteter, der skal øge udbuddet af fynske filmarbejdere mv.

Ved bevilling af udviklings- eller produktionsstøtte fra FilmFyn er det normalt et krav, at der i kunstnerisk, kreativ, teknisk og/eller produktionsmæssig henseende forbruges en andel af produktionsomkostningerne i FilmFyns område, dog således at der ikke kan stilles krav om, at forbrug i FilmFyns område udgør mere end det største beløb af enten 160% af støttebeløbet eller 50% af produktionsbudgettet.

Hvis det Fyn-spend, som producenten har valgt at tilbyde FilmFyn, ikke realiseres, kan FilmFyn regulere i støttens størrelse.

2. FILMFYNS OMRÅDE
FilmFyns område består pr. 1. januar 2019 af Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune, Nordfyns Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune og Ærø Kommune.

For liste over postnumre i kommunerne se punkt 6.

3. BUDGET FOR FYN-SPEND
Producenten skal ved ansøgning om udviklings- eller produktionsstøtte udarbejde et budget med angivelse af de udgiftsposter, som producenten tilbyder at afholde i FilmFyns område.

Budgettet for Fyn-spend kan enten udarbejdes som et selvstændigt Fyn-budget eller vises i en særskilt kolonne i det totale produktionsbudget. Det fremsendte tilbud for Fyn-spend godkendes af FilmFyn og indgår i støtteaftalen med FilmFyn. Budgettet skal anvende samme opstilling som budgettet for det totale produktionsbudget. Budgetskabeloner er tilgængelig her: http://www.filmfyn.dk/funding/skabeloner/.

Ved produktionsstøtte skal FilmFyn ved levering af Wrap Rapport, som afleveres efter optagelserne eller postproduktionen i FilmFyns område er afsluttet, modtage en kostrapport (budgetopfølgning) over Fyn-spend.

Kostrapporten skal indeholde de samme poster og budgettal, som det godkendte budget for Fyn-spend, plus eventuelt nye poster, forbruget til dato, samt estimeret eller realiseret slutresultat med forklarende note for afvigelser på mere end 10% dog ikke for afvigelser på under DKK 5.000 i forhold til det aftalte.

Budgetoverskridelser på poster i Fyn-spend, som sker ved ompostering af udgifter fra det totale produktionsbudget til Fyn-spend og som dermed øger Fyn-spend men ikke størrelsen på det samlede totale produktionsbudget, godkendes uden betingelser.

Producenten skal på opfordring fra FilmFyn give adgang til regnskabsmateriale og bilag, der vedrører Fyn-spend.

4. REGNSKAB FOR FYN-SPEND
Regnskabet for Fyn-spend skal udarbejdes og revideres efter retningslinjerne og vilkårene i FilmFyns regnskabs- og revisionsinstruks, som er tilgængelig under Funding på FilmFyns website. Det fremgår af regnskabs- og revisionsinstruksen, at FilmFyn anvender Det Danske Filminstituts retningslinjer og instruks for regnskab og revision herunder ”Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet nr. 1479 af 22/12/2014”.

I henhold til bekendtgørelsen skal der aflægges regnskab for alle støtter bevilget af FilmFyn uanset støttens størrelse. Regnskabsaflæggelse for støtte til og med 100.000 skal ikke revideres. Regnskabsaflæggelse for støtte over 100.000 kr. skal revideres.

Ved udviklings- og produktionsstøtte skal FilmFyn modtage et endeligt regnskab over Fyn-spend.

Fyn-regnskabet skal indeholde de samme poster og budgettal, som det godkendte budget for Fyn-spend, plus eventuelt nye poster, forbruget til dato, samt estimeret eller realiseret slutresultat med forklarende note for afvigelser på mere end 10% dog ikke for afvigelser på under DKK 5.000 i forhold til det aftalte.

Budgetoverskridelser på poster i Fyn-spend, som sker ved ompostering af udgifter fra det totale produktionsbudget til Fyn-spend og som dermed øger Fyn-spend men ikke størrelsen på det samlede totale produktionsbudget, godkendes uden betingelser.

Producenten skal på opfordring fra FilmFyn give adgang til regnskabsmateriale og bilag, der vedrører Fyn-spend.

5. OPGØRELSE AF FYN-SPEND
I opgørelsen af den regionale omsætning i FilmFyns område kan medtælles:

 1. Udgifter til varer, faciliteter og tjenesteydelser
  Udgifter til varer, faciliteter og tjenesteydelser f.eks. ophold, forplejning, billeje, benzin, udstyr, materialer, studie, lokale- og lokationsleje, kulisser, håndværkere m.v. som kan dokumenteres købt eller lejet af virksomheder i FilmFyns område kan indgå Fyn-spend.
  a) Med virksomheder i FilmFyns område forstås virksomheder hvis adresse ifølge Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er registreret i FilmFyns område [1]
  b) For virksomheder i FilmFyns område, som leverer filmspecifikke[2] varer, faciliteter og ydelser til produktionen kræves det desuden, at virksomheden kan dokumentere, at de har en indehaver og/eller mindst en ansat med folkeregisteradresse i FilmFyns område, som bemander virksomheden i FilmFyns område.
  Kravet kan dokumenteres på følgende måde:
  – Hvis det er virksomhedens indehaver, som har folkeregisteradresse i FilmFyns område, accepteres udskrift fra CVR-registeret som dokumentation. Indehaveren skal være reel ejer og eje mindst 50% af virksomheden.
  – Hvis det er mindst en af virksomhedens ansatte, som har folkeregisteradresse i FilmFyns område, accepteres en tro- og love-erklæring fra virksomheden, som overfor producenten erklærer, at kravet er opfyldt. Ansættelsesforholdet skal være relateret til virksomhedens generelle drift, men den ansatte kan også arbejde på den aktuelle produktion. Den ansatte kan være ansat som lønmodtager, eller der kan være indgået en honoreret samarbejdsaftale.
  – Det er produktionens revisor som ved revision af Fyn-regnskabet kontrollerer den påkrævede dokumentation, men FilmFyn kan allerede ved ansøgning om støtte anmode producenten om at bekræfte, at der foreligger dokumentation.
  – FilmFyn kan i særlige tilfælde dispensere for kravet.
  c) Virksomheder i FilmFyns område, som leverer filmspecifikke [2] varer, faciliteter og ydelser til produktionen, og dermed er underlagt bemandingskravet, skal fremgå af og være markeret som fynske på den holdliste, som indgår som bilag til støtteaftalen med FilmFyn.
 2. Lønninger og gager
  Lønninger og gager inklusiv eventuel overtidsbetaling og skattefri rejsegodtgørelse til medarbejdere med folkeregisteradresse FilmFyns område[1] kan indgå i Fyn-spend.
 3. Lønrelaterede omkostninger
  Lønrelaterede omkostninger til medarbejdere med folkeregisteradresse i FilmFyns område[1] kan indgå i Fyn-spend jf. Vejledning til opgørelse af lønrelaterede omkostninger.
 4. Diæter
  Diæter til medarbejdere med folkeregisteradresse i FilmFyns område[1] kan indgå i Fyn-spend.
  Diæter til medarbejdere, der ikke har folkeregisteradresse i FilmFyns område, kan – når diæterne udbetales som en konsekvens af og imens, der produceres i FilmFyns område – indgå i Fyn-spend.
 5. 18Frames studerende
  Lønninger og gager, overtidsbetaling, skattefri kørselsgodtgørelse, diæter og lønrelaterede udgifter eller faktureret løn/honorar til nuværende studerende på den uafhængige filmuddannelse 18Frames kan – uanset den studerendes folkeregisteradresse eller eventuelle virksomhedsadresse – indgå i Fyn-spend.
 6. Administrationsvederlag
  Administrationsvederlag kan for spillefilm, tv-serier og kort- og dokumentarfilm indgå i Fyn-spend med 7% for spillefilm og 10% for tv-serier, og kort- og dokumentarfilm af det budgetterede totale Fyn-spend eksklusiv eventuelle omkostninger til afsluttede udviklingsomkostninger, færdiggørelsesgaranti, og producentoverhead jf. FilmFyns vilkår udviklingsstøtte pkt. 2.2.4 og produktionsstøtte pkt. 3.3.4 samt Vejledning om administrationsomkostninger indeholdt i administrationsprocenten, som er tilgængelig under Funding på FilmFyns website.a) Bemærk, hvis producenten og eller co-producenten er hjemmehørende i FilmFyns område jf. pkt. 5.1.a. og 5.1.b. kan det beregnede administrationsbeløb, som er udregnet for filmens totale budget, kopieres og fuldt ud indgå i Fyn-spend.
 7. Producentoverhead
  Producentoverhead er kun aktuel for dokumentarfilm. Producentoverhead kan kun indgå i Fyn-spend, hvis producenten og eller co-producenten er hjemmehørende i FilmFyns område jf. pkt. 5.1.a. og 5.1.b.
  Størrelsen af producentoverhead i Fyn-spend udgør det beløb, som er udregnet for filmens totale budget. Beløbet kopieres og indgår fuldt ud i Fyn-spend.
  Producentoverhead beregnes med højst 5 % af de budgetterede totale produktionsomkostninger, eksklusive omkostninger til projektudvikling, administration, usikkerhedsmargin og eventuel færdiggørelsesgaranti jf. FilmFyns Vilkår pkt. 3.3.4.
 8. Contingency / usikkerhedsmargin
  Contingency / usikkerhedsmargin kan ikke indgå i Fyn-spend.

_______

 • Note: [1] Bopælspligt for virksomheder og enkeltpersoner i FilmFyns område er ikke et støtteberettigelses- eller tildelingskriterium, men indgår alene ved opgørelsen af, om Fyn-spend er opfyldt i det omfang, producenten har valgt at tilbyde det til FilmFyn.
 • Note: [2] Ved filmspecifikke varer, faciliteter og ydelser forstås bl.a. produktionsrelateret udstyr, som kamera, lyd, lys, grip, og produktionsrelaterede faciliteter som studie, set- og dekorationsbyg, samt udlejning af freelance holdmedlemmer og postproduktionsleverancer.

6. OVERSIGT OVER POSTNUMRE PÅ FYN
Bemærk at Middelfart Kommune IKKE er en del af FilmFyns område. Spend i Middelfart Kommune kan derfor ikke medtages i Fyn-spend. Postnummersystemet er uafhængigt af kommune- og regionsgrænser, og et postnummer kan derfor forekomme i flere kommuner og regioner. Vær derfor opmærksom på de postnumre og byer, som er både inden- og udenfor FilmFyns-område f.eks. 5560 Aarup, som er beliggende i både Assens, Nordfyns og Middelfart kommuner. Vi opfordrer til at dobbelttjekke, hvilken kommune en given adresse tilhører for at sikre, at den er inden for FilmFyns område. Anvend eventuelt også websitet: https://danmarksadresser.dk/adresser-i-danmark/

7. VERSIONSHISTORIK
Version 1 af 5. april 2019: Version 1 af nærværende dokument kan hentes her.

Version 2 af 26. august 2019: Version 2 af nærværende dokument kan hentes her.

Opdatering med præcisering af hvordan vilkåret vedr. en indehaver og/eller mindst en ansat med folkeregisteradresse i FilmFyns område skal forstås og kan dokumenteres. Det præciseres, at vilkåret kun gælder for filmspecifikke virksomheder, at den ansatte skal bemande virksomheden, at dokumentationen kan ske med en tro- og love-erklæring på, at den pågældende virksomhed/leverandør lever op til vilkåret, og at FilmFyn i særlige tilfælde kan dispensere fra vilkåret. Præciseringen udtrykker den linje som FilmFyn tidligere har meldt ud mundtligt ved konkrete forespørgsler. Den skriftlige præcisering skal sikre, at vilkåret bliver dokumenteret og efterprøvet ensartet og i tråd med hensigten ved opgørelse og revision af Fyn-spend.

Version 3 af 28. november 2019: Version 2 af nærværende dokument kan hentes her.
I punkt 5, Opgørelse af Fyn-spend er der tilføjet muligheden for at medtælle diæter til medarbejdere, der ikke har folkeregisteradresse i FilmFyns område, når diæterne udbetales som en konsekvens af og imens. der produceres i FilmFyns område.

Version 4 af 1. juli 2020. Gældende
I punkt 5.6.a. er der tilføjet specifikation af, hvordan administrationsvederlag kan indgå i Fyn-spend, hvis producenten er hjemmehørende i FilmFyns område.
I punkt 5.7. er der tilføjet specifikation af, hvordan producentoverhead ved produktion af dokumentarfilm kan indgå i Fyn-spend, hvis producenten er hjemmehørende i FilmFyns område.

 

(Senest opdateret 1. juli 2020)