• Print
  • + Del Side

Tv-serier

FORMÅL MED STØTTEORDNINGEN FOR TV-SERIER
FilmFyn yder produktionsstøtte til tv-serier med det formål at understøtte produktionen af tv-serier af høj kunstnerisk og populærkulturel kvalitet med en relevant fynsk fortællemæssig og/eller produktionsmæssig dimension.

FilmFyn yder udviklings- og manuskriptstøtte til tv-serier med det formål at sikre, at projektet udvikles optimalt, at kvalificere projektets fynske dimension, både ud fra et fortællemæssigt og produktionelt perspektiv, at understøtte producentens videre arbejde med at få tv-serien finansieret samt at danne grundlag for FilmFyns stillingtagen til en eventuel senere ansøgning om produktionsstøtte til projektet.

STØTTEORDNINGENS OMFANG OG SIGTELINJER
FilmFyn har for at sikre størst mulig transparens formuleret sigtelinjer for støtteordningen, der kan give ansøgere en pejling på det forventede årlige omfang i forhold til midler og antal støttede projekter.

Den samlede støtteordning til tv-serier er estimeret til gennemsnitlig 3,9 mio. kr. om året, hvoraf 3,7 mio. kr. er tænkt allokeret til 1-2 produktionsstøtter og 0,2 mio. kr. er tænkt allokeret til udviklings- og manuskriptstøtte.

FilmFyns aktuelle støttetildelingsoversigt kan altid tilgås på:  http://www.filmfyn.dk/funding/stoettetildelinger/

HVILKE TV-SERIER KAN STØTTES?
Tv-serier, der lever op til FilmFyns vurderingskriterier for ordningen (se vurderingskriterier længere nede på siden).

FilmFyn yder normalt ikke produktionsstøtte til tv-serier, hvor optagelser (principal photography) er påbegyndt eller afsluttet.

FilmFyn kan yde støtte til alle former for udviklingsomkostninger til tv-serier, der lever op til FilmFyns vurderingskriterier. Som eksempler herpå kan nævnes synopsis, idéoplæg, treatment, research, manuskriptskrivning, pilot, forproduktion, uopsættelige optagelser, initiativer, finansieringsomkostninger, herunder erhvervelse af ydelser fra tredjemand.

HVEM KAN ANSØGE?
Manuskript- og udviklingsstøtte kan søges af og ydes til en producent, forfatter, instruktør eller et team af sådanne. Ved manuskriptstøtte, hvor støttemodtager er producent, skal manuskriptforfatteraftale og eventuel instruktørkontrakt forelægges FilmFyn.

Produktionsstøtte kan søges af og ydes til en producent.  Det forudsættes at producenten har dokumenteret erfaring med film- og tv-produktion og har film- og tv-produktion som hovedbeskæftigelse.

Ansøger skal på kontraktstidspunktet have indgået aftaler med rettighedshavere og medvirkende, som indebærer, at ansøgeren besidder eller kan erhverve alle nødvendige rettigheder til filmatisering og distribution af det færdige værk.

Projektets instruktør og den økonomisk ansvarlige producer må ikke være samme person, medmindre FilmFyn som følge af projektets karakter konkret kan godkende, at der er personsammenfald.

VURDERINGSKRITERIER
FilmFyns støtteordninger er selektive, dvs. at støtteværdige projekter ikke alene skal leve op til fondens vurderingskriterier, herunder projektets gennemførlighed, men samtidigt også indgå i en helhedsbetragtning med andre støtteværdige projekter i løbet af året.

Ansøgningerne vurderes ud fra et samlet skøn over, hvor projektet ligger på de enkelte vurderingskriterier og en helhedsbetragtning anvendes til beslutning af, hvilke film der skal have støtte.

Download og læs hele vejledningen for FilmFyns vurderingskriterier i linket til højre på siden her.

FilmFyns vurderingskriterier
SPOR 2: Produktions- og udviklingsstøtte til tv-serier

 

ANSØGNINGSPROCES OG SAGSBEHANDLING
FilmFyn har ikke faste ansøgningsdeadlines og behandler løbende ansøgninger.

For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling modtager FilmFyn dog ikke uopfordrede ansøgninger, hvor ansøger ikke først har været i skriftlig eller mundtlig dialog med FilmFyn for en indledningsvis vurdering af, om projektet matcher FilmFyns støtteordninger og støttekriterier.

Første skridt i ansøgningsprocessen er derfor at ringe eller sende mail til:
Executive Producer Julie Linn Milling, julie@filmfyn.dk, mobil:  6048 5441
Direktør Klaus Hansen, klaus@filmfyn.dk, mobil: 2081 0959

Hvis projektet skønnes relevant for FilmFyns støtteordninger og vurderingskriterier, vil ansøger enten blive inviteret til et indledende pitchmøde eller opfordret til at sende en ansøgning.

Ansøgningen behandles af FilmFyns sekretariat og efter behov anvendes eksterne læsere. FilmFyns direktør træffer beslutning om projektets indstilling til bevilling af FilmFyns bestyrelse.

Ansøger kan enten modtage:

Afslag: Ved afslag er det ikke muligt at genansøge om støtte til samme projekt, med mindre FilmFyn vurderer, at projektet har undergået væsentlige ændringer.

Letter of Interest (LOI) uden støttebeløb, der viser en tidsbegrænset interesse i et projekt, men som ikke betyder, at projektet nødvendigvis vil modtage støtte.

Letter of Commitment (LOC), der reserverer produktionsstøtte i en periode. Kontrakt kan først udfærdiges, når alle betingelser i LOC er fuldt opfyldte.

Anvisning om at gå direkte videre til forberedelse af kontraktindgåelse med FilmFyn, hvorved der oftest skal indsendes opdaterede dokumenter i relation til det oprindelige ansøgningsmateriale. Udfærdigelse af kontrakt for produktionsstøtte kan først ske, når producenten har dokumenteret, at budgettet inklusive usikkerhedsmargin er fuldt finansieret.

ANSØGNINGSMATERIALER
FilmFyns ansøgningskema, som findes i linket til højre på siden her, er fælles for støtteordningerne for spillefilm, dokumentarfilm og tv-serier og rummer en oversigt over de påkrævede ansøgningsbilag til henholdsvis produktionsstøtte, manuskriptstøtte og udviklingsstøtte.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes af en person, der er tegningsberettiget for ansøger og som ved ansøgningen bekræfter at de medsendte bilag er korrekte, samt at ansøgningen er udarbejdet på baggrund af FilmFyns vilkår.

Ansøgningsskema og ansøgningsbilag sendes på email til funding@filmfyn.dk. Herefter får ansøger en kvittering for modtagelse med cirka angivelse af den forventede behandlingstid.

Det er vigtigt, at ansøger på forhånd har orienteret sig i vilkår og vejledninger, som findes i link til højre på siden her:

FilmFyns vilkår, der indgår som kontraktsligt grundlag
FilmFyns vurderingskriterier
Støtteudmåling
Vejledning til opgørelse af Fyn-spend
Vejledning til markedspriser
Vejledning til administrationsbidrag
FilmFyns krav til PR og markedsføring
FilmFyns regnskabs- og revisionsinstruks
Vejledning til lønrelaterede omkostninger

Klik her for at downloade ZIP-fil indeholdende alle ovenstående filer samt beskrivelser af FilmFyns støtteordninger.

STØTTEUDMÅLING
Støtteudmålingen er en samlet vurdering, der tager udgangspunkt i den enkelte films særlige forhold, men ved udmålingen af støtte til de indstillede projekter anlægges endvidere en skønsmæssig vurdering af den mest hensigtsmæssige fordeling af de midler, som FilmFyn samlet set har til rådighed med henblik på sikring af en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige typer af film, således at det samlede udbud i henseende til kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed, volumen og publikumsappel fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur nationalt og internationalt.

Download og læs hele vejledningen for FilmFyns støtteudmåling i linket til højre på siden her.

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED ANSØGNING
Ved behov for yderligere vejledning i forbindelse med ansøgningen kontakt:
Executive Producer Julie Linn Milling, julie@filmfyn.dk, mobil: 6048 5441

(Senest opdateret 30. december 2019)